[Rezerwy celowe w budżecie państwa] - Art. 10. - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana... - Dz.U.2022.1533 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Rezerwy celowe w budżecie państwa] - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1533 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  10.  [Rezerwy celowe w budżecie państwa]

W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe przeznaczone dla państwowych jednostek budżetowych na:

1)
zwiększenie wynagrodzeń, wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań;
2)
zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
3)
podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.