§ 9. - [Poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  9.  [Poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym]
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu o rozpoczęciu kształcenia na tym kursie w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja zawiera:
1)
nazwę i adres podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, zwaną dalej "klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego";
3)
termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
4)
liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez branżową szkołę II stopnia - liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego niebędących słuchaczami branżowej szkoły II stopnia.