§ 8. - [Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym; minimalna liczba słuchaczy] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  8.  [Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym; minimalna liczba słuchaczy]
1. 
Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, zwanej dalej "podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego", z tym że w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
2. 
Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia ustawicznego lub publiczne centra kształcenia zawodowego wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.