§ 30. - [Zwrot opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  30.  [Zwrot opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych]
1. 
Osoba, która wniosła opłatę za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3, 4a i 5 ustawy, może złożyć wniosek o zwrot tej opłaty w przypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 11 ustawy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem wskazującym powody uniemożliwiające podjęcie kształcenia w danej formie pozaszkolnej składa się do dyrektora publicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego lub publicznego branżowego centrum umiejętności prowadzących kształcenie w danej formie pozaszkolnej, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
3. 
Dyrektor publicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego lub publicznego branżowego centrum umiejętności prowadzących kształcenie w danej formie pozaszkolnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.