§ 27. - [Plan kształcenia] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  27.  [Plan kształcenia]
1. 
Centra kształcenia ustawicznego, publiczne centra kształcenia zawodowego i publiczne branżowe centra umiejętności sporządzają na każdy rok szkolny plan kształcenia zawierający:
1)
wykaz pozaszkolnych form kształcenia;
2)
czas trwania kształcenia i wymiar godzin kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
3)
planowaną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3, 4a i 5 ustawy;
4)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego - w przypadku kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i kursie umiejętności zawodowych.
2. 
Publiczne centra kształcenia zawodowego i publiczne branżowe centra umiejętności prowadzące turnusy sporządzają również plan dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dany rok szkolny na podstawie skierowań, o których mowa w § 18 ust. 1, zawierający:
1)
liczbę młodocianych pracowników, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne;
2)
wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, zawierający nazwy i symbole cyfrowe tych zawodów zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;
3)
zakres dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
3. 
Plany, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się w arkuszu organizacji centrum kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności.