§ 26. - [Program nauczania] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  26.  [Program nauczania]
1. 
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest prowadzone na podstawie programu nauczania, który zawiera:
1)
nazwę formy kształcenia;
2)
czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
3)
wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
4)
cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2-5 ustawy, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
5)
plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
6)
treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć, z tym że w przypadku branżowego szkolenia zawodowego treści nauczania są opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy lub umiejętności zawodowych w zakresie jednej z dziedzin zawodowych, przydatnych do wykonywania zawodu, w tym kształtujących umiejętności cyfrowe i umiejętności związane z transformacją ekologiczną;
7)
opis efektów kształcenia;
8)
wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
9)
sposób i formę przeprowadzenia zaliczenia albo egzaminu, ustalone zgodnie z § 11 ust. 1, § 13 ust. 1, § 15 ust. 1 i § 22 ust. 1.
2. 
Program nauczania realizowany na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego, uwzględnia ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a także:
1)
cele kształcenia,
2)
efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów,
3)
warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którym została wyodrębniona dana kwalifikacja,
4)
minimalną liczbę godzin kształcenia dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

- określone dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie szkolnictwa branżowego w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.