§ 25. - [Dokumentacja formy prowadzonego kształcenia ustawicznego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  25.  [Dokumentacja formy prowadzonego kształcenia ustawicznego]
1. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.
2. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
program nauczania;
2)
dziennik zajęć;
3)
ewidencje wydanych:
a)
zaświadczeń o ukończeniu:
kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
kursu umiejętności zawodowych,
kursu kompetencji ogólnych,
turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy,
b)
branżowych certyfikatów umiejętności;
4)
protokół przeprowadzonego zaliczenia albo egzaminu.
3. 
Do dziennika zajęć wpisuje się:
1)
imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2-5 ustawy;
2)
liczbę godzin zajęć;
3)
tematy zajęć.
4. 
W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5. 
Dziennik zajęć może być prowadzony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
6. 
Prowadzenie dziennika w postaci elektronicznej, zwanego dalej "dziennikiem elektronicznym", wymaga:
1)
zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
2)
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
3)
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4)
rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5)
umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego słuchaczom i uczestnikom kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3, 4a i 5 ustawy, w zakresie ich dotyczącym;
6)
umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego rodzicom uczestników turnusów, w zakresie dotyczą cym ich dzieci, a także pracodawcy lub branżowej szkole I stopnia, o których mowa w § 18 ust. 1.
7. 
System informatyczny służący do prowadzenia dziennika elektronicznego zapewnia możliwość eksportu danych do formatu XML oraz wydruku dziennika elektronicznego w postaci papierowej.
8. 
W przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego wpisanie przez prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przeprowadzenia tych zajęć.
9. 
W terminie 10 dni od dnia zakończenia kształcenia dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu na dzień zakończenia kształcenia, w sposób zapewniający możliwość:
1)
sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
2)
weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;
3)
odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla prowadzenia dziennika zajęć.
10. 
Ewidencje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zawierają:
1)
imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, albo branżowy certyfikat umiejętności, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
datę wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, albo branżowego certyfikatu umiejętności;
3)
numer zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, albo branżowego certyfikatu umiejętności;
4)
potwierdzenie odbioru zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, albo branżowego certyfikatu umiejętności.