§ 24. - [Obowiązek zapewnienia kadry dydaktycznej i odpowiednich warunków do prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  24.  [Obowiązek zapewnienia kadry dydaktycznej i odpowiednich warunków do prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość]
1. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4 ustawy, zapewniają:
1)
kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub art. 120 ust. 4 ustawy;
2)
odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
3)
bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
4)
warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym;
5)
nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
2. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4a i 5 ustawy, zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia i spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 2-5.
3. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:
1)
dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;
2)
materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3)
bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie;
4)
bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
4. 
Podmioty, o których mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizują szkolenie dla słuchaczy lub uczestników dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania.
5. 
Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
6. 
Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych metod i technik.
7. 
Turnusy, branżowe szkolenia zawodowe oraz zajęcia praktyczne i laboratoryjne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
8. 
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzone w formie:
1)
dziennej - odbywa się przez 5 lub 6 dni w tygodniu;
2)
stacjonarnej - odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu;
3)
zaocznej - odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach - co tydzień przez 2 dni.