§ 23. - [Zakres innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  23.  [Zakres innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych]
1. 
Kurs, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści:
1)
ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowe centrum umiejętności albo
2)
określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
2. 
Częstotliwość zajęć na kursie, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, i formę zaliczenia tego kursu ustala placówka kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowe centrum umiejętności prowadzące ten kurs.
3. 
Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. W przypadku kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby, która ukończyła ten kurs.
4. 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko uczestnika kursu;
2)
numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku uczestnika nieposiadającego numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
nazwę kursu;
4)
wymiar godzin kształcenia na kursie;
5)
nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowego centrum umiejętności prowadzących kurs;
6)
datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 3 lit. a tiret piąte;
7)
podpis dyrektora odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego lub branżowego centrum umiejętności prowadzących kurs.