§ 22. - [Zakończenie branżowego szkolenia zawodowego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  22.  [Zakończenie branżowego szkolenia zawodowego]
1. 
Branżowe szkolenie zawodowe kończy się egzaminem przeprowadzanym w sposób ustalony i w formie ustalonej przez branżowe centrum umiejętności.
2. 
Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora branżowego centrum umiejętności, w skład której wchodzą:
1)
dyrektor branżowego centrum umiejętności lub wyznaczona przez niego osoba;
2)
osoba lub osoby prowadzące zajęcia na danym branżowym szkoleniu zawodowym;
3)
przedstawiciel organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej.
3. 
Egzamin, o którym mowa w ust. 1, nie może być przeprowadzany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. 
Osoba, która zdała egzamin, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje branżowy certyfikat umiejętności, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.