§ 20. - [Zakończenie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  20.  [Zakończenie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]
1. 
Młodociany pracownik, który ukończył turnus, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Organizator turnusu przekazuje, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną, kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio pracodawcy lub branżowej szkole I stopnia, o których mowa w § 18 ust. 1.