§ 18. - [Skierowanie na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  18.  [Skierowanie na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników]
1. 
Młodociany pracownik jest przyjmowany na turnus na podstawie skierowania wydanego przez:
1)
pracodawcę albo
2)
branżową szkołę I stopnia - w przypadku gdy branżowa szkoła I stopnia nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego.
2. 
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko młodocianego pracownika;
2)
numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika nieposiadającego numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3)
nazwę pracodawcy albo branżowej szkoły I stopnia kierujących młodocianego pracownika na turnus;
4)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;
5)
zakres dokształcania teoretycznego.
3. 
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, składa się odpowiednio do dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub branżowego centrum umiejętności w określonym przez nich terminie.