§ 16. - [Zakres turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; minimalna liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  16.  [Zakres turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; minimalna liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie]
1. 
Turnus jest organizowany dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu szkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
2. 
Program nauczania realizowany na turnusie uwzględnia zakres dokształcania teoretycznego określony w skierowaniu, o którym mowa w § 18 ust. 1.
3. 
W ramach turnusu są realizowane zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego określonego w skierowaniu, o którym mowa w § 18 ust. 1.
4. 
Turnus może być organizowany w zakresie dwóch zawodów przyporządkowanych do tej samej branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli jeden z tych zawodów jest określony w tej klasyfikacji jako zawód o charakterze pomocniczym w stosunku do drugiego zawodu.
5. 
Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie organizowanym przez publiczną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, publiczne centrum kształcenia zawodowego lub publiczne branżowe centrum umiejętności wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.