§ 12. - [Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  12.  [Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych]
Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych:
1)
w przypadku kształcenia w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji - jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia określonej dla danej części efektów kształcenia w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;
2)
w przypadku kształcenia w zakresie efektów kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy - nie może być mniejsza niż 50 godzin.