§ 10. - [Zwolnienie z części zajęć] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  10.  [Zwolnienie z części zajęć]
1. 
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
1)
dyplom zawodowy,
2)
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
3)
świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
4)
świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
5)
świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
6)
świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
7)
certyfikat kwalifikacji zawodowej,
8)
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
9)
zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
10)
branżowy certyfikat umiejętności

- jest zwalniana z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia zrealizowanych lub efektów kształcenia uzyskanych w dotychczasowym procesie kształcenia, jeżeli sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

2. 
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, którego program przewiduje przygotowanie do kierowania pojazdem silnikowym, posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii jest zwalniana z zajęć przygotowujących do kierowania pojazdem silnikowym realizowanych na tym kursie.
3. 
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, którego program przewiduje naukę języka migowego, będąca osobą niewidomą albo słabowidzącą jest zwalniana z zajęć języka migowego realizowanych na tym kursie.
4. 
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 13 ust. 2, jest zwalniana z zajęć dotyczących efektów kształcenia uzyskanych na tym kursie.
5. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, następuje po przedłożeniu podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy dokumentu uprawniającego do zwolnienia z zajęć realizowanych na tym kursie, o których mowa w ust. 1, 2 i 4.