Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  21. 
1.  Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.
2.  Dokumentacja obejmuje:
1) program nauczania;
2) dziennik zajęć;
3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;
4) ewidencję wydanych zaświadczeń.
3.  Do dziennika zajęć wpisuje się:
1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych;
2) liczbę godzin zajęć;
3) tematy zajęć.
4.  W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5.  Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
2) datę wydania zaświadczenia;
3) numer zaświadczenia;
4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.
6.  Dziennik zajęć może być prowadzony także w postaci elektronicznej; dziennik prowadzony w postaci elektronicznej jest zwany dalej "dziennikiem elektronicznym".
7.  Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5) umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego uczestnikom kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w § 3 pkt 1-3 i 5, w zakresie ich dotyczącym;
6) umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego rodzicom uczestników turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, w zakresie dotyczącym ich dzieci, a także podmiotom, o których mowa w § 16 ust. 1.
8.  System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w postaci papierowej dziennika, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
9.  W przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego wyłącznie w postaci elektronicznej wpisanie przez prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przeprowadzenia tych zajęć.
10.  W terminie 10 dni od dnia zakończenia kształcenia dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia kształcenia, w sposób zapewniający możliwość:
1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
2) weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;
3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla prowadzenia dziennika, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.