Księgi ewidencyjne prowadzone przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium... - Dz.U.2017.2249 - OpenLEX

Księgi ewidencyjne prowadzone przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2249

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 59a ust. 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia na własną rzecz i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 złotych, prowadzonej przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, zwanej dalej "księgą ewidencyjną", szczegółowy sposób jej prowadzenia i przechowywania oraz dokumentację dołączaną do księgi ewidencyjnej.
1. 
Wpisy do księgi ewidencyjnej obejmują cztery części, w których umieszcza się następujące dane:
1)
w części pierwszej - informacje o zabytku lub o ekspertyzie i zabytku, którego ona dotyczy:
a)
oznaczenie ekspertyzy, datę jej wydania i liczbę stron, łącznie z ewentualnymi załącznikami,
b)
rodzaj zabytku oraz jego nazwę lub tytuł, jeżeli można je ustalić, a także numer wpisu do rejestru zabytków, jeżeli zabytek jest wpisany do rejestru,
c)
materiał i technikę wykonania zabytku,
d)
określenie autorstwa lub wytwórcy zabytku, w tym określenie szkoły lub warsztatu, jeżeli można je ustalić,
e)
czas powstania zabytku, jeżeli można go ustalić,
f)
miejsce powstania zabytku, jeżeli można je ustalić,
g)
wymiary i ewentualnie wagę zabytku,
h)
informację o załączeniu do księgi ewidencyjnej odpisu ekspertyzy lub fotografii zabytku,
i)
opis stanu zachowania zabytku, z uwzględnieniem uszkodzeń i cech charakterystycznych,
j)
opis oznaczeń naniesionych na zabytku, w szczególności znaków, sygnatur, numerów inwentarzowych, pieczęci i napisów,
k)
dane osoby, na rzecz której została sporządzona ekspertyza,
l)
wnioski i ważne informacje wynikające z ekspertyzy, o której mowa w lit. a, w szczególności czas powstania zabytku, wycena;
2)
w części drugiej - informacje dotyczące nabycia lub przyjęcia zabytku w komis przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną:
a)
datę nabycia lub przyjęcia zabytku w komis przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną,
b)
cenę zakupu zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną lub cenę oznaczoną przez zbywcę zlecającego sprzedaż zabytku, w tym komitenta, za którą zabytek ma zostać sprzedany przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną,
c)
dane zbywcy zabytku, w tym komitenta,
d)
dane osób pośredniczących w nabyciu zabytku, w tym osób reprezentujących osoby prawne,
e)
sposób nabycia zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną,
f)
oświadczenie zbywcy, w tym komitenta, dotyczące pochodzenia zabytku i sposobu jego nabycia przez zbywcę, w tym komitenta, wraz z informacją, czy dołączył do oświadczenia dokumenty dotyczące pochodzenia zabytku i sposobu jego nabycia,
g)
oświadczenie podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną dotyczące czynności powziętych w celu weryfikacji, czy zabytek nie pochodzi z przestępstwa ani nie został wyprowadzony z terytorium państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego z naruszeniem prawa, ze wskazaniem informacji uzyskanych z dostępnych rejestrów, wykazów i baz danych wraz z informacją, jakie dokumenty dotyczące tych czynności podmiot prowadzący księgę ewidencyjną dołączył do oświadczenia,
h)
informację o dołączeniu do księgi ewidencyjnej oryginału lub odpisu dokumentu poświadczającego nabycie zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną wraz z ceną zakupu oraz Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) lub innego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu w przypadku, jeżeli podmiot ten nabył zabytek poza obszarem celnym Unii Europejskiej;
3)
w części trzeciej - informacje dotyczące zbycia zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną:
a)
datę zbycia zabytku,
b)
cenę sprzedaży zabytku,
c)
dane nabywcy zabytku,
d)
dane osób pośredniczących w zbyciu zabytku, w tym osób reprezentujących osoby prawne,
e)
informację o załączeniu do księgi ewidencyjnej odpisu faktury lub innego dokumentu poświadczającego zbycie zabytku wraz z ceną sprzedaży;
4)
w części czwartej - wykaz dołączonych dokumentów lub fotografii, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. 
Na stronie tytułowej księgi ewidencyjnej organ, o którym mowa w art. 59a ust. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zamieszcza numer ewidencyjny tej księgi oraz kolejnego jej tomu.
3. 
Wpisu do księgi ewidencyjnej dokonuje się w terminie 3 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie warunkujące wpis.
4. 
Brak oznaczenia przez zbywcę zlecającego sprzedaż zabytku, w tym komitenta, ceny, za którą zabytek ma zostać sprzedany przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną, nie wpływa na obowiązek wpisania do księgi ewidencyjnej informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i c-h.
5. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wpisuje się do księgi ewidencyjnej niezależnie od zajścia przesłanki warunkującej wpisanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
6. 
Przy wpisie zamieszcza się imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu oraz jej podpis i datę.
7. 
Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonuje się w sposób trwały i czytelny, umieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.
1. 
Do księgi ewidencyjnej dołącza się:
1)
fotografie zabytku;
2)
odpis lub kopię ekspertyzy;
3)
dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. f-h oraz w pkt 3 lit. e.
2. 
Fotografie powinny przedstawiać całość zabytku, stan zachowania, elementy szczególne i oznaczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. j.
3. 
Fotografie zabytku powinny być kolorowe, wykonane na jednolitym tle, w dobrej ostrości i w formacie co najmniej 9 x 13 cm, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografowany zabytek powinien zajmować większą część kadru; formy płaszczyznowe (malarstwo, grafiki itp.) należy fotografować prostopadle do ich powierzchni.
4. 
W przypadku zabytków, których przedstawienie nie jest możliwe na pojedynczym zdjęciu, należy dołączyć dodatkowe zdjęcia wykonane z innego ujęcia.
Wzór księgi ewidencyjnej określa załącznik do rozporządzenia.
1. 
Księga ewidencyjna ma format A4 i powinna być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie prowadzenia działalności, o której mowa w § 1.
2. 
Księga ewidencyjna ma strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący je przed ich usunięciem lub wymianą.
3. 
Fotografie i dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1, należy dołączyć w sposób trwały do księgi ewidencyjnej lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, nadając każdemu z nich numer porządkowy i dokonując na nich oraz w księdze adnotacji o fakcie ich dołączenia.
1. 
W przypadku wypełnienia całej księgi ewidencyjnej zakłada się jej kolejny tom.
2. 
Księgę ewidencyjną przechowuje się w sposób chroniący ją przed utratą lub zniszczeniem oraz zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych do dokonywania wpisów.
Sprostowania w treści wpisu dokonuje się przez:
1)
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego wpisu;
2)
umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej sprostowania.
W odniesieniu do zabytków nabytych lub przyjętych w komis przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do księgi ewidencyjnej nie wpisuje się informacji określonych w § 2 ust. 1 pkt 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Numer ewidencyjny księgi ............................... tom ..........

Liczba stron księgi* ............................................................

Podmiot prowadzący księgę ..............................................

Organ ewidencjonujący księgę ..........................................

* Należy podać liczbę stron bieżącego tomu księgi.

(strona tytułowa)

(strona 1)

OSOBY UPOWAŻNIONE DO DOKONYWANIA WPISU

Lp.Nazwisko i imięPodpisOkres
oddo
1
2
3
4
5
6
7
8
...

(strona parzysta)

I. CZĘŚĆ PIERWSZA: INFORMACJE O ZABYTKU/EKSPERTYZIE*
1. Oznaczenie ekspertyzy, data jej wydania, liczba stron, ewentualne załączniki**2. Rodzaj zabytku oraz jego nazwa lub tytuł; numer wpisu do rejestru zabytków***
3. Materiał i technika wykonania zabytku4. Autor lub wytwórca, szkoła, warsztat***
5. Czas powstania zabytku***6. Miejsce powstania zabytku***7. Wymiary i ewentualnie waga zabytku (wysokość x szerokość)8. Informacja o dołączeniu do księgi ewidencyjnej odpisu ekspertyzy lub fotografii zabytku
9. Opis stanu zachowania zabytku, z uwzględnieniem uszkodzeń i cech charakterystycznych10. Opis oznaczeń naniesionych na zabytku, w szczególności znaków, sygnatur, numerów inwentarzowych, pieczęci i napisów
11. Dane osoby, na rzecz której została sporządzona ekspertyza**12. Wnioski i ważne informacje wynikające z ekspertyzy (w szczególności czas powstania zabytku, wycena)**

* Niepotrzebne skreślić (Jeżeli wpis dotyczy ekspertyzy, należy podać w nim informacje o zabytku, którego ekspertyza dotyczy).

** Jeżeli wpis nie dotyczy ekspertyzy, pole należy przekreślić.

*** Jeżeli nie można ustalić, należy to zaznaczyć.

................................................................... .......................................................................

imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu data i podpis osoby dokonującej wpisu

(strona nieparzysta)

II. CZĘŚĆ DRUGA: INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA LUB PRZYJĘCIA

ZABYTKU W KOMIS

13. Data nabycia lub przyjęcia zabytku w komis przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną14. Cena zakupu zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną lub cena oznaczona przez zbywcę zlecającego sprzedaż zabytku, w tym komitenta, za którą zabytek ma zostać sprzedany przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną15. Dane zbywcy zabytku*
16. Dane osób pośredniczących w nabyciu zabytku, w tym osób reprezentujących osoby prawne
17. Sposób nabycia zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną
18. Oświadczenie zbywcy** dotyczące pochodzenia zabytku i sposobu jego nabycia przez zbywcę** wraz z informacją, czy zbywca** dołączył do oświadczenia dokumenty dotyczące pochodzenia zabytku i sposobu jego nabycia przez zbywcę**/***:
19. Oświadczenie podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną, dotyczące czynności powziętych w celu weryfikacji, czy zabytek nie pochodzi z przestępstwa ani nie został wyprowadzony z terytorium państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego z naruszeniem prawa, ze wskazaniem informacji uzyskanych z dostępnych rejestrów, wykazów i baz danych oraz informacją, jakie dokumenty dotyczące tych czynności podmiot prowadzący księgę ewidencyjną dołączył do oświadczenia**:
20. Informacja o dołączeniu do księgi ewidencyjnej oryginału lub odpisu dokumentu poświadczającego nabycie zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną wraz z ceną zakupu oraz Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) lub innego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu w przypadku, jeżeli podmiot ten nabył zabytek poza obszarem celnym Unii Europejskiej:
* Należy wpisać dane osoby, od której podmiot prowadzący księgę ewidencyjną nabył zabytek, w tym komitenta.

** Dotyczy podmiotu wskazanego w polu nr 15.

*** W razie braku miejsca w polu, tekst oświadczenia należy kontynuować na osobnym arkuszu, którego każda strona powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę składającą oświadczenie.

.........................................................................................

imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu

..........................................................................................

data i podpis osoby dokonującej wpisu

(strona parzysta)

III. CZĘŚĆ TRZECIA: INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBYCIA ZABYTKU
21. Data zbycia zabytku22. Cena sprzedaży zabytku23. Dane nabywcy zabytku
24. Dane osób pośredniczących w zbyciu zabytku, w tym osób reprezentujących osoby prawne
25. Informacja o załączeniu do księgi ewidencyjnej odpisu faktury lub innego dokumentu poświadczającego zbycie zabytku wraz z ceną sprzedaży
.........................................................................................

imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu

......................................................................................

data i podpis osoby dokonującej wpisu

(strona nieparzysta)

IV. CZĘŚĆ CZWARTA:

WYKAZ DOŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW I FOTOGRAFII

NrData sporządzeniaOpis dokumentu lub fotografii
1
2
3
4
...

.................................................................. .....................................................................

imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu data i podpis osoby dokonującej wpisu

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).