Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej. - Dz.U.1922.84.748 - OpenLEX

Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.84.748

Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1922 r.

USTAWA
z dnia 25 września 1922 r.
o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego dalszej pożyczki w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej do wysokości 370.000.000.000 marek polskich łącznie z kwotą 150.000.000.000 marek polskich, ustaloną w art. 1 ustawy z dnia 8 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 64, poz. 402).

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.