[Cofnięcie zezwolenia] - Art. 74. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - [Cofnięcie zezwolenia] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  74.  [Cofnięcie zezwolenia]
1. 
Komisja Nadzoru Finansowego cofa zezwolenie, w przypadku gdy pośrednik kredytu hipotecznego:
1)
zrzeka się zezwolenia lub nie prowadził działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego przez okres 6 miesięcy;
2)
uzyskał zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów lub w inny sposób niezgodny z przepisami ustawy;
3)
nie spełnia wymogów, na podstawie których zezwolenie zostało udzielone;
4)
rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawy.
2. 
Cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
W przypadku gdy Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję administracyjną o cofnięciu zezwolenia, a pośrednik kredytu hipotecznego prowadzi działalność pośrednictwa kredytu hipotecznego na terytorium państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska transgranicznie lub przez oddział, Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia o tym właściwe organy goszczących państw członkowskich w terminie 14 dni od dnia wydania tej decyzji.
4. 
W przypadku wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu zezwolenia, Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie wykreśla podmiot z rejestru pośredników kredytowych.