[Wydanie zezwolenia; wpis do rejestru] - Art. 51. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Wydanie zezwolenia; wpis do rejestru] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  51.  [Wydanie zezwolenia; wpis do rejestru]
1. 
Zezwolenie wydaje Komisja Nadzoru Finansowego w drodze decyzji administracyjnej.
2. 
Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zezwolenie, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 49 ust. 1 pkt 1-3, oraz jeżeli nie orzeczono upadłości wobec przedsiębiorcy i osób pełniących funkcje zarządcze u przedsiębiorcy oraz nie toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe.
3. 
Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.
4. 
Decyzja administracyjna w sprawie wydania zezwolenia albo odmowy jego wydania jest wydawana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 49 ust. 1.
5. 
Komisja Nadzoru Finansowego z urzędu dokonuje wpisu do rejestru pośredników kredytowych z dniem wydania zezwolenia.