[Zakres kontroli przeprowadzanych przez Prezesa KZN] - Art. 96. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 96. - [Zakres kontroli przeprowadzanych przez Prezesa KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  96.  [Zakres kontroli przeprowadzanych przez Prezesa KZN]

Prezes KZN uprawniony jest do przeprowadzania kontroli:

1)
przestrzegania warunków umów zawieranych na podstawie art. 53 ust. 1 i 2;
2)
zgodności realizowanej inwestycji mieszkaniowej z warunkami określonymi w zawartych z KZN umowach, w tym dotyczących wniesienia nieruchomości jako aportu;
3)
(uchylony);
4)
(uchylony);
5)
przedkładanych informacji, o których mowa w art. 101.