[Elementy umowy sprzedaży lub o oddanie nieruchomości z Zasobu w użytkowanie wieczyste] - Art. 62. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 62. - [Elementy umowy sprzedaży lub o oddanie nieruchomości z Zasobu w użytkowanie wieczyste] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  62.  [Elementy umowy sprzedaży lub o oddanie nieruchomości z Zasobu w użytkowanie wieczyste]
1. 
Umowa sprzedaży lub o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
przedmiot umowy;
3)
termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
4)
rodzaj budynków lub urządzeń planowanych do budowy;
5)
obowiązek utrzymania budynków lub urządzeń w należytym stanie;
6)
warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania umowy;
7)
(uchylony);
8)
cenę nabycia;
9)
opłaty za użytkowanie wieczyste;
10)
prawa i obowiązki stron, w tym:
a)
(uchylona),
b)
zobowiązania nabywcy nieruchomości mające wpływ na wynik przetargu,
c)
obowiązek przedkładania KZN informacji, o których mowa w art. 101,
d)
obowiązki informacyjne wobec przyszłych najemców związane z planowanym przedsięwzięciem;
11)
kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości nie niższej niż 10% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy;
12)
okres, na jaki zawierana jest umowa.
2. 
(uchylony).
3. 
Wpływy z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 11, stanowią przychód KZN i są wpłacane na jego rachunek bankowy.
4. 
W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste KZN wykonuje kompetencje właściwego organu określone w dziale II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisów art. 63-66 tej ustawy nie stosuje się.