Art. 46. - [Przychody KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1054 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  46.  [Przychody KZN]
1. 
Przychodami KZN są:
1)
dotacje celowe z budżetu państwa, które mogą być udzielane do wysokości określanej corocznie w ustawie budżetowej, przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z wnoszeniem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu jako aport do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego;
2)
dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności KZN;
3)
przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
4)
przychody z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
6)
dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;
7)
przychody ze sprzedaży mienia własnego KZN;
8)
inne przychody z działalności KZN, w tym związane z karami umownymi.
2. 
Przychodami z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu są:
1)
przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości z Zasobu;
2)
inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu.