[Przychody KZN] - Art. 46. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Przychody KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  46.  [Przychody KZN]
1. 
Przychodami KZN są:
1)
dotacje celowe z budżetu państwa, które mogą być udzielane do wysokości określanej corocznie w ustawie budżetowej, przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z wnoszeniem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu jako aport do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego;
2) 61
 dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności KZN;
3) 62
 przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
4)
przychody z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
6)
dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;
7)
przychody ze sprzedaży mienia własnego KZN;
8)
inne przychody z działalności KZN, w tym związane z karami umownymi.
2.  63
 Przychodami z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu są:
1)
przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości z Zasobu;
2)
inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu
61 Art. 46 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 19 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
62 Art. 46 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 19 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
63 Art. 46 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez art. 19 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.