Art. 140. - [Maksymalny limit wydatków budżetowych] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Art.  140.  [Maksymalny limit wydatków budżetowych]
1. 
Maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których mogą być udzielone KZN dotacje, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 i art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:
1)
w 2017 r. - 25 mln zł;
2)
w 2018 r. - 125 mln zł;
3)
w 2019 r. - 50 mln zł;
4)
w 2020 r. - 0 mln zł;
5)
w 2021 r. - 0 mln zł;
6)
w 2022 r. - 0 mln zł;
7)
w 2023 r. - 0 mln zł;
8)
w 2024 r. - 0 mln zł;
9)
w 2025 r. - 0 mln zł;
10)
w 2026 r. - 0 mln zł.
2.  92
 (uchylony).
3. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4.
4. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału, została przekroczona:
1)
po pierwszym kwartale - co najmniej o 20%,
2)
po dwóch kwartałach - co najmniej o 15%,
3)
po trzech kwartałach - co najmniej o 10%

- minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zobowiązuje Prezesa KZN do stosowania mechanizmu korygującego polegającego na obniżeniu kosztów realizacji zadań przez KZN.

92 Art. 140 ust. 2 uchylony przez art. 19 pkt 22 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.