[Informacje o właściwych organach oraz o zakresie zadań CSIRT przekazywane Komisji Europejskiej] - Art. 85. - Krajowy system... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 85. - [Informacje o właściwych organach oraz o zakresie zadań CSIRT przekazywane Komisji Europejskiej] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  85.  [Informacje o właściwych organach oraz o zakresie zadań CSIRT przekazywane Komisji Europejskiej]

Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże Komisji Europejskiej informacje o:

1)
wyznaczonych organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, Pojedynczym Punkcie Kontaktowym oraz o ich zadaniach;
2)
zakresie zadań CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, w tym o głównych elementach procedur postępowania w przypadku incydentu.