[Podmioty sprawujące nadzór; działania podejmowane w ramach nadzoru] - Art. 53. - Krajowy system cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Podmioty sprawujące nadzór; działania podejmowane w ramach nadzoru] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  53.  [Podmioty sprawujące nadzór; działania podejmowane w ramach nadzoru]
1. 
Nadzór w zakresie stosowania przepisów ustawy sprawują:
1)
minister właściwy do spraw informatyzacji w zakresie spełniania przez podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa wymogów, o których mowa w art. 14 ust. 2;
2)
organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa w zakresie:
a)
wykonywania przez operatorów usług kluczowych wynikających z ustawy obowiązków dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa i zgłaszania incydentów poważnych,
b)
spełniania przez dostawców usług cyfrowych wymogów bezpieczeństwa świadczonych przez nich usług cyfrowych określonych w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 oraz wykonywania wynikających z ustawy obowiązków dotyczących zgłaszania incydentów istotnych.
2. 
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1:
1)
organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa lub minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi kontrole w zakresie, o którym mowa w ust. 1;
2)
organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa nakłada kary pieniężne na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.
3. 
W stosunku do dostawcy usług cyfrowych podjęcie czynności, o których mowa w ust. 2, następuje po uzyskaniu dowodu, że dostawca usług cyfrowych nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 lub nie wykonuje wynikających z ustawy obowiązków dotyczących zgłaszania incydentów istotnych.