[Koordynacja obsługi incydentu poważnego, incydentu istotnego i incydentu krytycznego] - Art. 32. - Krajowy system... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Koordynacja obsługi incydentu poważnego, incydentu istotnego i incydentu krytycznego] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  32.  [Koordynacja obsługi incydentu poważnego, incydentu istotnego i incydentu krytycznego]
1. 
CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV mogą wykonywać niezbędne działania techniczne związane z analizą zagrożeń, koordynacją obsługi incydentu poważnego, incydentu istotnego i incydentu krytycznego.
2. 
W trakcie koordynacji obsługi incydentu poważnego, incydentu istotnego lub krytycznego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może wystąpić do organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa z wnioskiem o wezwanie operatora usługi kluczowej lub dostawcy usługi cyfrowej, aby w wyznaczonym terminie usunął podatności, które doprowadziły lub mogłyby doprowadzić do incydentu poważnego, incydentu istotnego lub krytycznego.
3. 
CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może wystąpić bezpośrednio do operatora usługi kluczowej o udostępnienie informacji technicznych związanych z incydentem poważnym lub krytycznym, które będą niezbędne do przeprowadzenia analizy lub koordynacji obsługi takiego incydentu.
4. 
CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV lub sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa na podstawie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 i 5, uzyskanych od operatora usługi kluczowej, dostawcy usługi cyfrowej lub podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, mogą przekazywać im informacje o podatnościach i sposobie usunięcia podatności w wykorzystywanych technologiach.