[Struktura organizacyjna Krajowego Ośrodka] - Art. 5. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Struktura organizacyjna Krajowego Ośrodka] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  5.  [Struktura organizacyjna Krajowego Ośrodka]
1. 
W Krajowym Ośrodku wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne:
1)
biuro Krajowego Ośrodka, zwane dalej "Centralą";
2)
oddziały terenowe Krajowego Ośrodka działające w każdym województwie, z tym że w województwie zachodnio-pomorskim wyodrębnia się dwa oddziały terenowe.
2. 
Oddziałem terenowym Krajowego Ośrodka kieruje dyrektor przy pomocy zastępców.
3. 
Dyrektor Generalny powołuje i odwołuje:
1)
kierowników komórek organizacyjnych w Centrali i ich zastępców;
2)
głównego księgowego;
3)
dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka.
4. 
Stanowiska wymienione w ust. 3 pkt 1 i 3 może zajmować osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.