[Przychody i koszty Krajowego Ośrodka; fundusze własne tworzone przez Krajowy Ośrodek] - Art. 13. - Krajowy Ośrodek Wsparcia... - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Przychody i koszty Krajowego Ośrodka; fundusze własne tworzone przez Krajowy Ośrodek] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  13.  [Przychody i koszty Krajowego Ośrodka; fundusze własne tworzone przez Krajowy Ośrodek]
1. 
W zakresie gospodarki finansowej Krajowego Ośrodka:
1)
przychodami Krajowego Ośrodka są:
a)
przychody ze sprzedaży mienia własnego Krajowego Ośrodka,
b)
przychody z umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze, dotyczących mienia własnego Krajowego Ośrodka,
c)
środki, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w kwocie przyznanej Krajowemu Ośrodkowi w ramach limitu, o którym mowa w art. 20 ust. 5 tej ustawy,
d)
odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
e)
środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych,
f)
inne przychody z działalności Krajowego Ośrodka;
2)
kosztami Krajowego Ośrodka są:
a)
koszty funkcjonowania Centrali i oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka,
b)
inne koszty działalności Krajowego Ośrodka związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 9.
2. 
Krajowy Ośrodek tworzy następujące fundusze własne:
1)
fundusz Krajowego Ośrodka;
2)
fundusz rezerwowy.