Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1045

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie krajowego zezwolenia generalnego 2

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa kraje, podmioty i towary o znaczeniu strategicznym, w odniesieniu do których udziela się krajowego zezwolenia generalnego, oraz szczegółowe warunki, na jakich dokonywany może być obrót objęty krajowym zezwoleniem generalnym.
§  2.  Krajowego zezwolenia generalnego udziela się w odniesieniu do towarów o znaczeniu strategicznym wskazanych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zwanej dalej "ustawą".
§  3. 
1.  Na transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-1, zwanego dalej "zezwoleniem ZG-PL-U-1".
2.  Zezwolenia ZG-PL-U-1 udziela się podmiotom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  Zezwolenia ZG-PL-U-1 udziela się, w przypadku gdy:
1) odbiorca wchodzi w skład sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub instytucji dokonującej zakupów na wyłączny użytek sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
2) odbiorca jest certyfikowanym odbiorcą towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, wymienionym w wykazie certyfikowanych odbiorców, o którym mowa w art. 9 ust. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.), pod warunkiem że towar o znaczeniu strategicznym, o którym mowa w § 2, jest zgodny z zakresem udzielonego certyfikatu, albo
3) transfer wewnątrzunijny odbywa się w celu pokazów, testów, wystaw, konserwacji, naprawy lub wymiany, pod warunkiem że czas realizacji celu transferu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego zezwolenia.
§  4. 
1.  Na wywóz towarów oznaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-2, zwanego dalej "zezwoleniem ZG-PL-U-2".
2.  Zezwolenia ZG-PL-U-2 udziela się podmiotom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Zezwolenia ZG-PL-U-2 udziela się, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wywóz odbywa się do państw określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) celem wywozu są pokazy, testy, konserwacje, naprawy lub wymiana wywożonego towaru o znaczeniu strategicznym, o którym mowa w § 2, pod warunkiem że czas realizacji celu wywozu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
1.  Na wywóz lub transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towaru o znaczeniu strategicznym, o którym mowa w § 2, do zagranicznego eksportera lub zagranicznego dostawcy tego towaru po pokazach, testach, wystawach odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-3, zwanego dalej "zezwoleniem ZG-PL-U-3".
2.  Zezwolenia ZG-PL-U-3 udziela się podmiotowi w rozumieniu art. 3 pkt 8a ustawy, posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Zezwolenia ZG-PL-U-3 udziela się na wywóz lub transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Na pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-4, zwanego dalej "zezwoleniem ZG-PL-U-4".
2.  Zezwolenia ZG-PL-U-4 udziela się podmiotowi w rozumieniu art. 3 pkt 8a ustawy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Zezwolenia ZG-PL-U-4 udziela się, w przypadku gdy pomoc techniczna jest świadczona na rzecz:
1) odbiorcy wchodzącego w skład sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub instytucji dokonującej zakupów na wyłączny użytek sił zbrojnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
2) certyfikowanego odbiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, pod warunkiem że zakres świadczonej pomocy technicznej jest zgodny z zakresem udzielonego certyfikatu.
§  7. 
1.  Na wywóz lub transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-5, zwanego dalej "zezwoleniem ZG-PL-U-5".
2.  Zezwolenia ZG-PL-U-5 udziela się podmiotowi w rozumieniu art. 3 pkt 8a ustawy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Zezwolenia ZG-PL-U-5 udziela się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) celem wywozu, transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pomocy technicznej jest zwrot towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, po naprawie, konserwacji, wymianie lub pomocy technicznej, na które wydane zostało wcześniej zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne na wywóz lub transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wywóz, transfer wewnątrzunijny lub pomoc techniczna następuje w stosunku do zagranicznego odbiorcy lub zagranicznego importera oraz zagranicznego końcowego użytkownika w państwach określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
3) w wyniku naprawy, konserwacji, wymiany oraz pomocy technicznej nie następuje poprawa parametrów technicznych uzbrojenia;
4) wywóz, transfer wewnątrzunijny lub pomoc techniczna następuje nie później niż w ciągu 5 lat od daty wydania zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego, o których mowa w pkt 1.
§  8. 
1.  Na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, do krajów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-6, zwanego dalej "zezwoleniem ZG-PL-U-6".
2.  Zezwolenia ZG-PL-U-6 udziela się podmiotowi w rozumieniu art. 3 pkt 8a ustawy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Zezwolenia ZG-PL-U-6 udziela się, w przypadku gdy:
1) odbiorca wchodzi w skład sił zbrojnych państwa wskazanego w załączniku nr 6 do rozporządzenia lub instytucji dokonującej zakupów na wyłączny użytek sił zbrojnych tego państwa albo
2) odbiorca jest certyfikowanym odbiorcą, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, pod warunkiem że uzbrojenie jest zgodne z zakresem udzielonego certyfikatu, albo
3) wywóz odbywa się w celu pokazów, testów, wystaw, konserwacji, naprawy lub wymiany, pod warunkiem że czas realizacji celu wywozu nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  9. 
1.  Na wywóz lub transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-7, zwanego dalej "zezwoleniem ZG-PL-U-7".
2.  Zezwolenia ZG-PL-U-7 udziela się jednostkom wojskowym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).
3.  Zezwolenia ZG-PL-U-7 udziela się, jeżeli:
1) czas realizacji wywozu lub transferu wewnątrzunijnego nie przekracza 3 lat od daty opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) celem wywozu lub transferu wewnątrzunijnego jest:
a) udział w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienie sił państwa albo państw sojuszniczych,
b) udział w misjach pokojowych, szkoleniach, ćwiczeniach wojskowych lub testach uzbrojenia,
c) udział w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych, lub
d) udział w przedsięwzięciach reprezentacyjnych

- realizowanych na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 2.

§  10. 
1.  Zezwolenia ZG-PL-U-1, zezwolenia ZG-PL-U-2, zezwolenia ZG-PL-U-3, zezwolenia ZG-PL-U-4, zezwolenia ZG-PL-U-5 oraz zezwolenia ZG-PL-U-6 nie udziela się w odniesieniu do:
1) przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych wraz z pociskami (MANPADS);
2) sprzętu, części i technologii do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych;
3) min przeciwpiechotnych;
4) amunicji kasetowej;
5) uzbrojenia klasyfikowanego do kategorii LU 7, z wyłączeniem kategorii LU 7 g.
2.  Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, nie udziela się w przypadku:
1) gdy eksporter lub dostawca wie lub został poinformowany, że towar o znaczeniu strategicznym, o którym mowa w § 2, jest lub może być przeznaczony w całości lub w części do:
a) stosowania w związku z rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej lub innych urządzeń do przeprowadzania wybuchów jądrowych lub z rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takiej broni, z wyłączeniem uzbrojenia kategorii LU 7 g,
b) wykorzystania jako części lub podzespoły uzbrojenia, które zostały wywiezione bez wymaganego zezwolenia lub z jego naruszeniem;
2) ograniczeń:
a) przyjętych przez Radę Unii Europejskiej,
b) przyjętych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),
c) w postaci całkowitego zakazu przywozu i wywozu towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, nałożonego przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
3.  Zezwolenia ZG-PL-U-1, zezwolenia ZG-PL-U-2, zezwolenia ZG-PL-U-3, zezwolenia ZG-PL-U-5 oraz zezwolenia ZG-PL-U-6 nie udziela się, jeżeli wywóz lub transfer wewnątrzunijny ma nastąpić do strefy wolnocłowej lub składu wolnocłowego.
§  11.  Oświadczenia o terminie rozpoczęcia obrotu na podstawie zezwolenia ZG-PL-U-1, zezwolenia ZG-PL-U-2 oraz zezwolenia ZG-PL-U-3 dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają w mocy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  12.  Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego (Dz. U. poz. 702).
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-1

1) przedsiębiorcy;

2) Minister Obrony Narodowej;

3) minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) Szef Agencji Wywiadu;

7) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) Inspektorat Uzbrojenia;

9) 1 Regionalna Baza Logistyczna;

10) 2 Regionalna Baza Logistyczna;

11) 3 Regionalna Baza Logistyczna;

12) 4 Regionalna Baza Logistyczna;

13) 21 Baza Lotnictwa Taktycznego;

14) 22 Baza Lotnictwa Taktycznego;

15) 23 Baza Lotnictwa Taktycznego;

16) 31 Baza Lotnictwa Taktycznego;

17) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego;

18) 1 Baza Lotnictwa Transportowego;

19) 8 Baza Lotnictwa Transportowego;

20) 33 Baza Lotnictwa Transportowego;

21) 41 Baza Lotnictwa Szkolnego;

22) 42 Baza Lotnictwa Szkolnego;

23) Komenda Portu Wojennego Gdynia;

24) Jednostka Wojskowa 2305;

25) Jednostka Wojskowa 3940;

26) Jednostka Wojskowa 4026;

27) Jednostka Wojskowa 4101;

28) Jednostka Wojskowa 4724;

29) 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

30) 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

31) 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

32) 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2

1) Minister Obrony Narodowej;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

4) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

5) Szef Agencji Wywiadu;

6) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) Inspektorat Uzbrojenia;

8) 1 Regionalna Baza Logistyczna;

9) 2 Regionalna Baza Logistyczna;

10) 3 Regionalna Baza Logistyczna;

11) 4 Regionalna Baza Logistyczna;

12) 21 Baza Lotnictwa Taktycznego;

13) 22 Baza Lotnictwa Taktycznego;

14) 23 Baza Lotnictwa Taktycznego;

15) 31 Baza Lotnictwa Taktycznego;

16) 32 Baza Lotnictwa Taktycznego;

17) 1 Baza Lotnictwa Transportowego;

18) 8 Baza Lotnictwa Transportowego;

19) 33 Baza Lotnictwa Transportowego;

20) 41 Baza Lotnictwa Szkolnego;

21) 42 Baza Lotnictwa Szkolnego;

22) Komenda Portu Wojennego Gdynia;

23) Jednostka Wojskowa 2305;

24) Jednostka Wojskowa 3940;

25) Jednostka Wojskowa 4026;

26) Jednostka Wojskowa 4101;

27) Jednostka Wojskowa 4724;

28) 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

29) 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

30) 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

31) 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PAŃSTWA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-2

1) Kanada;

2) Królestwo Norwegii;

3) Federacja Rosyjska;

4) Ukraina;

5) Stany Zjednoczone Ameryki.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PAŃSTWA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-3

1) kraje członkowskie Unii Europejskiej;

2) kraje członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

3) Konfederacja Szwajcarska;

4) Japonia;

5) Nowa Zelandia;

6) Związek Australijski;

7) Federacyjna Republika Brazylii;

8) Ukraina;

9) Republika Południowej Afryki;

10) Państwo Izrael;

11) Republika Korei.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PAŃSTWA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-5

1) kraje członkowskie Unii Europejskiej;

2) Związek Australijski;

3) Japonia;

4) Kanada;

5) Nowa Zelandia;

6) Konfederacja Szwajcarska;

7) Księstwo Liechtensteinu;

8) Stany Zjednoczone Ameryki.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PAŃSTWA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA ZG-PL-U-6

1) Królestwo Norwegii;

2) Islandia.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 308 z 24.11.2010, str. 11, Dz. Urz. UE L 85 z 24.03.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 31 z 31.01.2013, str. 43, Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 117, Dz. Urz. UE L 163 z 21.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 70 z 15.03.2017, str. 1).