Art. 24. - [Dyrektor izby administracji skarbowej] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  24.  [Dyrektor izby administracji skarbowej]
1. 
Dyrektora izby administracji skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
Stanowisko dyrektora izby administracji skarbowej może zajmować osoba:
1)
będąca obywatelem polskim;
2)
korzystająca z pełni praw publicznych;
3)
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
5)
posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie prawa, administracji, ekonomii, zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa, administracji, ekonomii lub zarządzania;
6)
mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;
7)
posiadająca kompetencje kierownicze;
8)
ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
3. 
Dyrektora izby administracji skarbowej odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
4. 
W przypadku funkcjonariusza powołanie albo odwołanie następuje odpowiednio z dniem wskazanym w akcie powołania albo odwołania.
5. 
Dyrektorem izby administracji skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej można być nie dłużej niż 5 lat.
6. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej jednak niż o kolejne 5 lat.
7. 
W przypadku odwołania funkcjonariusza ze stanowiska dyrektora izby administracji skarbowej funkcjonariusz zachowuje prawo do dotychczasowego uposażenia, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego, przez okres 3 miesięcy, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku służby w KAS.