Art. 214. - [Uprawnienia związane z rodzicielstwem i równym traktowaniem w zatrudnieniu] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.615 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 24 czerwca 2024 r.
Art.  214.  63 [Uprawnienia związane z rodzicielstwem i równym traktowaniem w zatrudnieniu]

 Do funkcjonariusza stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące uprawnień pracowników związanych z:

1)
rodzicielstwem, chyba że przepisy ustawy są korzystniejsze;
2)
równym traktowaniem w zatrudnieniu.
63 Art. 214 zmieniony przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 kwietnia 2023 r.