Koszty udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli organowi wydającemu... - Dz.U.2019.2419 - OpenLEX

Koszty udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli organowi wydającemu zezwolenie lub osobie upoważnionej do dokonywania tej inspekcji lub kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2419

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie kosztów udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli organowi wydającemu zezwolenie lub osobie upoważnionej do dokonywania tej inspekcji lub kontroli

Na podstawie art. 37ata ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości oraz sposób i tryb rozliczania kosztów udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli organowi wydającemu zezwolenie lub osobie upoważnionej do dokonywania tej inspekcji lub kontroli.
Koszty poniesione przez Policję lub Straż Graniczną z tytułu udzielonej pomocy w umożliwieniu dokonania inspekcji lub kontroli, za każdą udzieloną pomoc, ustala się jako iloczyn wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i liczby rozpoczętych godzin udzielonej pomocy.
1. 
Koszty udzielonej pomocy, o których mowa w § 2, oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana należność z tytułu poniesionych kosztów, właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji lub komendant oddziału Straży Granicznej ujmują w nocie księgowej.
2. 
Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji lub komendant oddziału Straży Granicznej przesyłają organowi wydającemu zezwolenie notę księgową w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zakończenie udzielania pomocy.
Organ wydający zezwolenie dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty księgowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).