Korzystanie z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.23.135

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1960 r.
w sprawie korzystania z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zarządza się, co następuje:
Pracownicy zarządu przedsiębiorstwa wielozakładowego (zwanego dalej "przedsiębiorstwem"), który utrzymywany jest z narzutów na koszty własne zakładów (oddziałów), działających na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego i sporządzających samodzielne bilanse, korzystają z funduszu zakładowego.
1.
Fundusz zakładowy dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa ustala się w takim procencie planowanego w danym okresie (kwartał, rok) osobowego funduszu płac zarządu, jaki wynika ze stosunku łącznej sumy utworzonego funduszu zakładowego w zakładach (oddziałach) do łącznej sumy planowanego w danym okresie (kwartał, rok) osobowego funduszu płac wszystkich zakładów (oddziałów).
2.
Jeżeli zakłady (oddziały) nie tworzą funduszu zakładowego, lecz na podstawie odrębnych przepisów pokrywają wydatki na nagrody, świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników - wówczas w celu ustalenia funduszu zakładowego dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa uwzględnia się także przy obliczeniach, o których mowa w ust. 1, kwoty przyznane na nagrody, świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników.
3.
Pracownicy zarządu przedsiębiorstwa nie korzystają z funduszu zakładowego, jeżeli przedsiębiorstwo jako całość pogorszy wynik działalności gospodarczej o więcej niż 20%.
1.
Fundusz zakładowy dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa tworzy się z wpłat zakładów (oddziałów).
2.
Wpłat na fundusz zakładowy pracowników zarządu przedsiębiorstwa dokonuje się niezależnie od tego, czy w zakładzie (oddziale) utworzony został fundusz zakładowy. Wpłaty te obciążają zyski zakładu (oddziału), a w razie gdy zakład (oddział) nie osiąga zysku lub gdy osiągnięty zysk, nie wystarcza na pokrycie funduszu - środki obrotowe zakładu (oddziału).
3.
Wysokość wpłat na fundusz zakładowy pracowników zarządu przedsiębiorstwa dokonywanych przez zakłady (oddziały) ustala zarząd wielozakładowego przedsiębiorstwa proporcjonalnie do wysokości narzutu przypadającego na pokrycie kosztów utrzymania zarządu przedsiębiorstwa.
4.
Wpłaty na fundusz zakładowy pracowników zarządu przedsiębiorstwa dokonuje się w miesiącu następującym po kwartale, za który fundusz został utworzony. Wpłaty za IV kwartał dokonuje się po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zakładu (oddziału).
1.
Jednostka nadrzędna może zezwolić na dokonywanie wydatków na nagrody dla pracowników zarządu przedsiębiorstwa do wysokości kwoty odpowiadającej 0,2% planowanego na dany okres osobowego funduszu płac zarządu przedsiębiorstwa, jeżeli fundusz zakładowy utworzony w myśl rozporządzenia byłby od tej kwoty niższy lub też jeżeli w związku z przepisami § 2 ust. 3 w ogóle nie został utworzony.
2.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na koszty zarządu przedsiębiorstwa.
W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia należy stosować sankcje przewidziane w art. 12 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78).
W zarządach przedsiębiorstw objętych przepisami niniejszego rozporządzenia nie stosuje się dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakładzie pracy oraz nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.
1 § 4 uchylony przez § 11 pkt 8 rozporządzenia z dnia 27 października 1970 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych planowanych centralnie i w przedsiębiorstwach budownictwa górniczego (Dz.U.70.30.248) z dniem 1 stycznia 1971 r.

Moc obowiązująca § 4 została przywrócona na rok 1971, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz.U.71.3.34) z dniem 1 stycznia 1971 r.

Moc obowiązująca § 4 została przywrócona, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz.U.71.3.34) z dniem 1 stycznia 1972 r.