Art. 32. - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi. Bruksela.1997.12.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.6.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
ARTYKUŁ  32

Wejście w życie

1.
Niniejsza Konwencja podlega przyjęciu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
2.
Państwa Członkowskie notyfikują, u depozytariusza dopełnienie procedur konstytucyjnych w celu przyjęcia niniejszej Konwencji.
3.
Niniejsza Konwencja wchodzi w życie po upływie dziewięćdziesięciu dni od notyfikacji, o której mowa w ust. 2 przez Państwo, będące Członkiem Unii Europejskiej w chwili przyjęcia przez Radę aktu sporządzającego niniejszą Konwencję, które jako ostatnie spełnia tę formalność.
4.
Aż do wejścia w życie niniejszej Konwencji każde Państwo Członkowskie, w chwili notyfikacji, o której mowa w ust. 2 lub w każdej chwili po jej dokonaniu, może oświadczyć, że Konwencja, za wyjątkiem art. 26 ma zastosowanie, w zakresie jego stosunkach z Państwami Członkowskimi, które wydały podobne oświadczenie. Oświadczenie takie staje się skuteczne po upływie 90 dni od daty jego złożenia.
5.
Niniejszą Konwencję stosuje się tylko do wniosków przedstawionych po dniu jej wejścia w życie lub jest stosowana w stosunkach między Państwem Członkowskim, do którego kierowany jest wniosek i składającym wniosek Państwem Członkowskim.
6.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji Konwencja o postanowieniach pomocy wzajemnej między administracjami celnymi z dnia 7 września 1967 roku traci moc.