- Związek z innymi umowami międzynarodowymi - Rozdział 10 - Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec... - Dz.U.2015.961 - OpenLEX

Rozdział 10 - - Związek z innymi umowami międzynarodowymi - Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Stambuł.2011.05.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.961

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2021 r.

Rozdział  X

- Związek z innymi umowami międzynarodowymi

Związek z innymi umowami międzynarodowymi

1.
Niniejsza konwencja nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z innych umów międzynarodowych, których stronami są Strony niniejszej konwencji lub których stronami staną się, a które zawierają postanowienia dotyczące kwestii objętych niniejszą konwencją.
2.
Strony niniejszej konwencji mogą zawierać między sobą dwustronne lub wielostronne porozumienia dotyczące kwestii będących przedmiotem niniejszej konwencji w celu uzupełnienia lub wzmocnienia jej postanowień lub ułatwienia wdrażania zasad określonych w konwencji.