Art. 25. - Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.100.674 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
Artykuł  25

Plan pracy. Budżet. Rozliczenie finansowe. Sprawozdanie z działalności

§  1.
Plan pracy, budżet i rozliczenie finansowe Organizacji obejmują okres dwóch lat kalendarzowych.
§  2.
Organizacja ogłasza sprawozdanie z działalności nie rzadziej niż raz na dwa lata.
§  3.
Na wniosek Sekretarza Generalnego, Komitet Administracyjny ustala ogólną kwotę wydatków Organizacji na każdy okres budżetowy.