Art. 23. - Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.100.674 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
Artykuł  23

Biuletyn

§  1.
Organizacja wydaje biuletyn zawierający oficjalne komunikaty oraz inne informacje, które są niezbędne i użyteczne dla stosowania Konwencji.
§  2.
W razie potrzeby, komunikaty, za których przekazanie zgodnie z Konwencją odpowiada Sekretarz Generalny mogą być przekazane w formie ogłoszenia w biuletynie.