Art. 13. - Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.100.674 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
Artykuł  13

Organy

§  1.
Działalność Organizacji jest zapewniona przez następujące organy:
a)
Zgromadzenie Ogólne,
b)
Komitet Administracyjny,
c)
Komisję Rewizyjną,
d)
Komisję Ekspertów do Spraw Przewozu Towarów Niebezpiecznych (Komisja Ekspertów RID),
e)
Komisję Ułatwień Przewozów Kolejowych,
f)
Komisję Ekspertów Technicznych,
g)
Sekretarza Generalnego.
§  2.
Zgromadzenie Ogólne może utworzyć inne tymczasowe komisje dla realizacji określonych zadań.
§  3.
Przy określaniu quorum w Zgromadzeniu Ogólnym oraz w komisjach wymienionych w § 1 lit. c do f nie są brane pod uwagę Państwa Członkowskie, które nie mają prawa głosu (art. 14 § 5, art. 26 § 7 lub art. 40 § 4).
§  4.
Przewodnictwo Zgromadzeniu Ogólnemu, przewodnictwo Komitetowi Administracyjnemu oraz funkcja Sekretarza Generalnego, co do zasady są przydzielane obywatelom różnych Państw Członkowskich.