Art. 1. - Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.100.674 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
Artykuł  1

Nowe brzmienie Konwencji

COTIF 1980 zostaje zmieniona zgodnie z brzmieniem podanym w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszego Protokołu.