Art. 5. - Konwencja (nr 182) dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci. Genewa.1999.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.139.1474

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2003 r.
Artykuł  5

Każdy Członek, po konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pracodawców i pracowników, ustanowi lub wyznaczy właściwe mechanizmy monitorowania realizowania postanowień wprowadzających w życie niniejszą konwencję.