Konwencja (nr 160) dotycząca statystyki pracy. Genewa.1985.06.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.60.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 1992 r.

KONWENCJA NR 160
Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy,
przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 czerwca 1985 r. została przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy Konwencja nr 160 dotycząca statystyki pracy w następującym brzmieniu:

KONWENCJA NR 160

dotycząca statystyki pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy,

zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 czerwca 1985 r. na swej siedemdziesiątej pierwszej sesji,

postanowiwszy przyjąć niektóre wnioski w sprawie rewizji Konwencji dotyczącej statystyki płac i czasu pracy, z 1938 r. (nr 63), która to sprawa stanowi piąty punkt porządku dziennego sesji,

postanowiwszy, że wnioski te zostaną ujęte w formę konwencji międzynarodowej,

przyjmuje dnia dwudziestego piątego czerwca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego piątego roku niniejszą konwencję, która otrzyma nazwę Konwencji o statystyce pracy, 1985:

I.

 Postanowienia ogólne

Każdy członek, który ratyfikuje niniejszą konwencję, zobowiązuje się do systematycznego zbierania, sporządzania i publikowania danych z zakresu statystyki pracy, które będą stopniowo obejmować, w zależności od jego możliwości, następujące dziedziny:

a)
ludność zawodowo czynną, zatrudnienie, bezrobocie, jeżeli występuje, i, jeżeli jest to możliwe, dostrzegalne niepełne zatrudnienie;
b)
strukturę i podział ludności zawodowo czynnej na potrzeby szczegółowych analiz i danych porównawczych;
c)
przeciętne zarobki i czas pracy (godziny faktycznie przepracowane lub godziny płatne) i, jeżeli jest to właściwe, płace za czas pracy i normalne godziny pracy;
d)
strukturę i podział płac;
e)
koszt pracy;
f)
wskaźniki cen spożycia;
g)
wydatki gospodarstw domowych lub, gdzie jest to właściwe, wydatki rodziny i, gdzie jest to możliwe, dochody gospodarstw domowych lub, gdzie jest to właściwe, dochody rodziny;
h)
wypadki przy pracy i, w miarę możliwości, choroby zawodowe;
i)
spory zawodowe.

Przy opracowywaniu lub rewizji pojęć, definicji i metodologii mających zastosowanie w zbieraniu, sporządzaniu i publikowaniu danych statystycznych, wymaganych zgodnie z niniejszą konwencją, członkowie będą brali pod uwagę najnowsze normy i wytyczne ustanowione pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Przy opracowywaniu lub rewizji pojęć, definicji i metodologii, mających zastosowanie w zbieraniu, sporządzaniu i publikowaniu statystyki wymaganej zgodnie z niniejszą konwencją, będzie zasięgana opinia reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników tam, gadzie one istnieją, w celu uwzględnienia ich potrzeb i zapewnienia ich współpracy.

Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie nakłada obowiązku publikowania lub podawania do wiadomości danych, które mogłyby spowodować w jakikolwiek sposób ujawnienie informacji dotyczących indywidualnej jednostki statystycznej, takiej jak osoba, gospodarstwo domowe, zakład pracy lub przedsiębiorstwo.

Każdy członek, który ratyfikuje niniejszą konwencję, zobowiązuje się do przekazywania do Międzynarodowego Biura Pracy, w możliwie najkrótszym czasie, publikowanych danych statystycznych zgodnie z niniejszą konwencją i informacji dotyczących ich publikowania, a w szczególności:

a)
informacji właściwej dla zastosowania środków rozpowszechniania (tytuły i numery spraw w przypadku publikacji drukowanych i równoważne opisy w przypadku danych rozpowszechnianych w innej formie);
b)
możliwie najaktualniejszych dat lub okresów, za które są dostępne różnego rodzaju dane statystyczne, oraz dat ich wydania lub ogłoszenia.

Szczegółowe opis źródeł, pojęć, definicji i metodologii mających zastosowanie w zbieraniu i sporządzaniu statystyki, zgodnie z niniejszą konwencją, będą:

a)
sporządzane i aktualizowane w celu ukazania istotnych zmian;
b)
przekazywane do Międzynarodowego Biura Pracy w możliwie najkrótszym czasie;
c)
publikowane przez właściwy organ krajowy.

II.

 Podstawowa statystyka pracy

Bieżąca statystyka ludności zawodowo czynnej, zatrudnienia, bezrobocia, jeśli występuje, i, jeżeli jest to możliwe, dostrzegalnego niepełnego zatrudnienia będzie sporządzana w taki sposób, aby reprezentowała kraj jako całość.

Statystyka struktury i podziału ludności zawodowo czynnej będzie sporządzana w taki sposób, aby przedstawiała kraj jako całość na potrzeby szczegółowych analiz oraz podawała dane porównawcze.

1.
Bieżąca statystyka przeciętnych zarobków i czasu pracy (godzin faktycznie przepracowanych lub godzin płatnych) będzie sporządzana tak, aby obejmowała wszystkie ważne kategorie pracowników i wszystkie ważne gałęzie działalności gospodarczej, i w taki sposób, aby przedstawiała kraj jako całość.
2.
Gdzie jest to właściwe, statystyka płac za czas pracy i normalnych godzin pracy będzie sporządzana tak, aby obejmowała ważne zawody lub grupy zawodów w ważnych gałęziach działalności gospodarczej, i w taki sposób, aby reprezentowała kraj jako całość.

Statystyka struktury i podziału płac będzie sporządzana tak, aby obejmowała pracowników zatrudnionych w ważnych gałęziach działalności gospodarczej.

Statystyka kosztów zatrudnienia będzie sporządzana w taki sposób, aby obejmowała ważne gałęzie działalności gospodarczej. Gdzie jest to możliwe, statystyka będzie ujmować dane dotyczące zatrudnienia i czasu pracy (godzin faktycznie przepracowanych lub godzin płatnych) w tej samej dziedzinie.

Wskaźniki cen spożycia będą obliczane w taki sposób, aby mierzyły fluktuację cen reprezentatywnych artykułów modelu spożycia znacznych grup ludności lub ogółu ludności.

Statystyka wydatków gospodarstw domowych lub, gdzie jest to właściwe, wydatków rodziny i, gdzie jest to możliwe, dochodów gospodarstw domowych lub, gdzie jest to właściwe, dochodów rodziny będzie sporządzana tak, aby obejmowała wszystkie rodzaje i wielkość prywatnych gospodarstw domowych lub rodzin, i w taki sposób, aby reprezentowała kraj jako całość.

1.
Statystyka wypadków przy pracy będzie sporządzana w taki sposób, aby reprezentowała kraj jako całość, obejmując, gdzie jest to możliwe, wszystkie gałęzie działalności gospodarczej.
2.
W miarę możliwości, statystyka chorób zawodowych będzie sporządzana tak, aby obejmowała wszystkie gałęzie działalności gospodarczej, i w taki sposób, aby reprezentowała kraj jako całość.

Statystyka sporów zawodowych będzie sporządzana w taki sposób, aby reprezentowała kraj jako całość, obejmując, gdzie jest to możliwe, wszystkie gałęzie działalności gospodarczej.

III.

 Przyjęcie zobowiązań

1.
Każdy członek, który ratyfikuje niniejszą konwencję, przyjmie, stosownie do ogólnych zobowiązań, o których mowa w części I, zobowiązania konwencji w stosunku do jednego lub więcej artykułów części II.
2.
Każdy członek określi w swojej ratyfikacji artykuł lub artykuły części II, w stosunku do których przyjmuje on zobowiązania niniejszej konwencji.
3.
Każdy członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, może następnie notyfikować Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, że przyjmuje on zobowiązania konwencji w stosunku do jednego lub więcej artykułów części II, które nie zostały wymienione w jego ratyfikacji. Notyfikacje te mają moc ratyfikacji od daty ich złożenia.
4.
Każdy członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, przedstawi w swoich sprawozdaniach ze stosowania konwencji, przedkładanych na podstawie artykułu 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, stan swego ustawodawstwa i praktyki w przedmiocie objętym artykułami części II, w stosunku do których nie przyjął on zobowiązań wynikających z konwencji, i określi, w jakim stopniu wprowadził lub zamierza wprowadzić w życie postanowienia konwencji w tym przedmiocie.
1.
Członek może początkowo ograniczyć zakres statystyki, o której mowa w artykule lub artykułach części II, w stosunku do których przyjął on zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji, do określonych kategorii pracowników, działów gospodarki, gałęzi działalności gospodarczej lub do pewnych rejonów geograficznych.
2.
Każdy członek, który ograniczy zakres statystyki, zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, wskaże w swoim pierwszym sprawozdaniu ze stosowania niniejszej konwencji, przedłożonym na podstawie artykułu 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, artykuł lub artykuły części II, do których ma zastosowanie ograniczenie, podając rodzaj i powody tego ograniczenia, i przedstawi w następnych sprawozdaniach, w jakim stopniu rozszerzono lub zamierza się rozszerzyć zakres statystyki na inne kategorie pracowników, działy gospodarki, gałęzie działalności gospodarczej lub na pewne rejony geograficzne.
3.
Po przeprowadzeniu konsultacji z reprezentatywnymi organizacjami zainteresowanych pracodawców i pracowników, członek może, w drodze oświadczenia przekazanego Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, co roku w miesiącu, który następuje po dacie wejścia w życie konwencji, wprowadzić następne ograniczenia w technicznym zakresie statystyki objętej artykułem lub artykułami części II, w stosunku do których przyjął on zobowiązania wynikające z konwencji. Oświadczenia te wejdą w życie po upływie jednego roku od daty ich zarejestrowania. Każdy członek, który wprowadzi takie ograniczenia, dostarczy w sprawozdaniach ze stosowania konwencji, przedkładanych na podstawie artykułu 22 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, szczegółowych informacji, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu.

Niniejsza konwencja rewiduje Konwencję dotyczącą statystyki płac i czasu pracy, z 1938 r.

IV.

 Postanowienia końcowe

Formalne ratyfikacje niniejszej konwencji będą przekazane Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy w celu ich zarejestrowania.

1.
Niniejsza konwencja będzie obowiązywała tylko tych członków Międzynarodowej Organizacji Pracy, których ratyfikacje zostaną zarejestrowane przez Dyrektora Generalnego.
2.
Wejdzie ona w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty zarejestrowania przez Dyrektora Generalnego ratyfikacji niniejszej konwencji przez dwóch członków.
3.
Następnie niniejsza konwencja wejdzie w życie w stosunku do każdego członka po upływie dwunastu miesięcy od daty zarejestrowania jego ratyfikacji.
1.
Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, może po upływie dziesięciu lat od daty początkowego wejścia jej w życie, wypowiedzieć konwencję aktem przekazanym Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy w celu zarejestrowania. Wypowiedzenie to nabierze mocy po upływie roku od daty jego zarejestrowania.
2.
Każdy członek, który ratyfikował niniejszą konwencję i który w ciągu jednego roku po upływie dziesięcioletniego okresu, wymienionego w poprzednim ustępie, nie skorzysta z możliwości wypowiedzenia przewidzianego w niniejszym artykule, będzie związany konwencją na nowy okres dziesięciu lat i następnie będzie mógł wypowiedzieć niniejszą konwencję po upływie każdego dziesięcioletniego okresu, z zachowaniem warunków przewidzianych w niniejszym artykule.
3.
Po przeprowadzeniu konsultacji z reprezentatywnymi organizacjami zainteresowanych pracodawców i pracowników, członek, który ratyfikował niniejszą konwencję, może, po upływie pięciu lat od daty początkowego wejścia niniejszej konwencji w życie, w drodze oświadczenia przekazanego Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, wycofać przyjęcie zobowiązań wynikających z konwencji w stosunku co najmniej do jednego artykułu części II, pod warunkiem że zachowa on przyjęcie tych zobowiązań w stosunku co najmniej do jednego z tych artykułów. Wycofanie to nabierze mocy po upływie roku od daty jego zarejestrowania.
4.
Każdy członek, który ratyfikował niniejszą konwencję i który w ciągu jednego roku po upływie pięcioletniego okresu, wymienionego w ustępie 3 niniejszego artykułu, nie skorzysta z możliwości przewidzianej w tym ustępie, będzie związany postanowieniami artykułów części II, w stosunku do których przyjął on zobowiązania wynikające z konwencji, na nowy okres pięciu lat, i następnie będzie mógł wycofać przyjęcie tych zobowiązań po upływie każdego pięcioletniego okresu, z zachowaniem warunków przewidzianych w niniejszym artykule.
1.
Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy notyfikuje wszystkim członkom Międzynarodowej Organizacji Pracy zarejestrowanie wszystkich ratyfikacji i aktów wypowiedzenia, o których został poinformowany przez członków Organizacji.
2.
Notyfikując członkom Organizacji zarejestrowanie drugiej zgłoszonej mu ratyfikacji, Dyrektor Generalny zwróci uwagę członków Organizacji na datę wejścia w życie niniejszej konwencji.

Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy przekaże Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, wyczerpujące informacje o wszystkich ratyfikacjach i aktach wypowiedzenia, które zarejestrował zgodnie z postanowieniami poprzednich artykułów.

Rada Administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy, w każdym przypadku, gdy uzna to za potrzebne, przedstawi Konferencji Ogólnej sprawozdanie o stosowaniu niniejszej konwencji i rozpatrzy, czy należy wpisać do porządku dziennego Konferencji sprawę całkowitej lub częściowej jej rewizji.

1.
W razie przyjęcia przez Konferencję nowej konwencji wprowadzającej całkowitą lub częściową rewizję niniejszej konwencji i jeżeli nowa konwencja nie stanowi inaczej:
a)
ratyfikacja przez członka nowej konwencji wprowadzającej rewizję spowoduje, z mocy samego prawa, bez względu na postanowienia artykułu 21, natychmiastowe wypowiedzenie niniejszej konwencji z zastrzeżeniem, że nowa konwencja wprowadzająca rewizję wejdzie w życie;
b)
począwszy od daty wejścia w życie nowej konwencji wprowadzającej rewizję niniejsza konwencja przestanie być otwarta do ratyfikacji przez członków.
2.
Niniejsza konwencja pozostanie w każdym przypadku w mocy w swej formie i treści dla tych członków, którzy ją ratyfikowali, a nie ratyfikowali konwencji wprowadzającej rewizję.

Teksty angielski i francuski niniejszej konwencji są jednakowo autentyczne.

Powyższy tekst jest autentycznym tekstem konwencji przyjętej należycie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej siedemdziesiątej pierwszej sesji, która odbyła się w Genewie i została ogłoszona za zamkniętą w dniu dwudziestym siódmym czerwca 1985 r.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
-
została ona uznana za słuszną,
-
jest ratyfikowana i potwierdzona oraz przyjęta w zakresie zobowiązań wskazanych w części II w artykułach 7, 8, 12, 13, 14 i 15,
-
będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 stycznia 1991 r.