Art. 11(2). - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13,... - Dz.U.1935.84.515 - OpenLEX

Art. 11(2). - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13, Rzym.1928.06.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.84.515

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 1990 r.
Artykuł  11-bis. 
1.
Autorowie utworów literackich i artystycznych korzystają z wyłącznego prawa do zezwalania na publiczne rozpowszechnianie swych utworów za pomocą radja.
2.
Do narodowych ustawodawstw krajów związkowych należy unormowanie warunków wykonywania prawa, w ustępie poprzednim wskazanego, warunki te wszakże będą miały skutek ściśle ograniczony do kraju, któryby je ustanowił. Warunki te nie mogą w żadnym razie przyczyniać uszczerbku ani moralnemu prawu autora, ani też prawu autora do otrzymania słusznego wynagrodzenia, które, w braku porozumienia ustala właściwa władza.