[Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli] - Art. 24. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  24.  [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli]

Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek zapewnienia kontrolerowi warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.