[Przesłanki powstania obowiązku złożenia zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia... - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 12e. - [Przesłanki powstania obowiązku złożenia zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji; wszczęcie wstępnego postępowania sprawdzającego w przypadku podejrzenia nadużycia lub obejścia prawa] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  12e.  [Przesłanki powstania obowiązku złożenia zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji; wszczęcie wstępnego postępowania sprawdzającego w przypadku podejrzenia nadużycia lub obejścia prawa]
1. 
Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, powstaje w przypadku, w którym podmiot, określony w art. 12a pkt 1 lit. a albo b:
1)
zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo
2)
zamierza nabyć dominację albo
3)
nabył lub osiągnął znaczące uczestnictwo albo
4)
nabył dominację.
2. 
Organ kontroli może wszcząć wstępne postępowanie sprawdzające z urzędu w przypadku zamiaru nabycia lub osiągnięcia albo nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo zamiaru nabycia dominacji albo nabycia dominacji przez podmiot posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych, albo posiadający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na nadużycie lub obejście prawa, w szczególności w celu uniknięcia powstania obowiązku zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, lub w celu uniknięcia wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 12h ust. 1. Postępowania z urzędu nie wszczyna się, jeżeli od nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji minęło 5 lat.
3. 
Przesłanki wskazujące na nadużycie lub obejście prawa, o którym mowa w ust. 2, obejmować mogą w szczególności przypadki, w których podmiot nabywający lub osiągający znaczące uczestnictwo albo nabywający dominację:
1)
faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej w imieniu własnym w zakresie innym niż czynności związane z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji, lub
2)
nie posiada trwałego przedsiębiorstwa, biura lub personelu na terytorium państwa członkowskiego.
4. 
Spółki zależne od podmiotu, o którym mowa w art. 12a pkt 1, lub jego oddziały lub przedstawicielstwa będą uznawane za podmioty niemające swojej siedziby na terytorium państwa członkowskiego.
5. 
Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w art. 5, nie powstaje w przypadku, gdy zamiar lub nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji skutkuje obowiązkiem zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4.