Art. 115. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.44.267

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1935 r.
Artykuł  115.

Kościoły mniejszości religijnych i inne prawnie uznane związki religijne rządzą się same własnemi ustawami, których uznania Państwo nie odmówi, o ile nie zawierają postanowień, sprzecznych z prawem.

Stosunek Państwa do tych Kościołów i wyznań będzie ustalany w drodze ustawowej po porozumieniu się z ich prawnemi reprezentacjami.