§ 7. - Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  7. 
Zakłady psychiatryczne dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia spełniają wymagania określone w § 6 oraz:
1)
są wyposażone w:
a)
system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy,
b)
elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
2)
mają możliwość wydzielenia od 10-łóżkowych do 20-łóżkowych pododdziałów;
3)
mają bezpośredni dostęp do ogrodzonego terenu rekreacyjnego;
4)
zapewniają stałą obecność personelu, w tym personelu ochrony, na terenie zakładu albo w jego części w przypadku dysponowania warunkami wzmocnionego zabezpieczenia w części zakładu:
a)
w godzinach dziennych (od godziny 700 do 2200) w liczbie nie mniejszej niż 1/3 liczby łóżek odpowiednio zakładu albo jego części,
b)
w godzinach nocnych (od godziny 2200 do 700) w liczbie nie mniejszej niż 1/6 liczby łóżek odpowiednio zakładu albo jego części;
5)
posiadają procedury postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, buntu, ucieczki lub innych zagrożeń, uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem powiatowym, miejskim lub rejonowym Policji, właściwym miejscowo lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego oraz właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.