§ 4. - Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  4. 
1. 
Komisja w opinii, wskazując miejsce wykonywania środka zabezpieczającego w zakładach psychiatrycznych, uwzględnia:
1)
rodzaj czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca w przeszłości;
2)
rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w przeszłości;
3)
aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz choroby współistniejące;
4)
uzależnienie od alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych;
5)
związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi;
6)
ogólną sprawność fizyczną;
7)
szczególne wskazania do postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego;
8)
przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji;
9)
miejsce zamieszkania sprawcy oraz dostępne miejsca w zakładach psychiatrycznych.
2. 
Komisja wydaje opinię w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku, po czym niezwłocznie jest ona przesyłana do sądu.
3. 
Opinia zawiera:
1)
imiona i nazwiska członków Komisji uczestniczących w jej wydaniu;
2)
datę wydania;
3)
sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz wynikające z nich wnioski;
4)
podpisy członków Komisji, o których mowa w pkt 1.