Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.517 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  72 [Skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych]
1.  W skład Rady wchodzi od 12 do 15 członków.
2.  Członkowie Rady są powoływani spośród kombatantów i osób represjonowanych i odwoływani przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
3.  Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.
4.  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych określi, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Rady.