Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1647

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Na podstawie art. 9cc ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) i art. 123 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą";
2) tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego;
3) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6 ustawy, zwanych dalej "egzaminatorami";
4) sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów;
5) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.
2.  Rozporządzenie określa także:
1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
2) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
3) sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., rozpatrujących odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
4) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9ca ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.
§  2. 
1.  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy, zwanego dalej "odwołaniem", według kolejności wpływu odwołań oraz według kolejności wpisu arbitrów na listę.
2.  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia arbitrów o wyznaczeniu do składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania oraz o liczbie zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu, a także o terminie na podjęcie rozstrzygnięcia w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu.
3.  Arbiter potwierdza przyjęcie odwołania do rozpatrzenia albo odmawia przyjęcia odwołania do rozpatrzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
§  3. 
1.  Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przeprowadza czynności w celu podjęcia rozstrzygnięcia w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu z wykorzystaniem platformy internetowej. Platformę internetową przygotowuje, udostępnia i obsługuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.
2.  Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zapoznaje się z umieszczonym na platformie odwołaniem, uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 44zzz ust. 11 i 12 albo art. 44zzzt ust. 11 i 12 ustawy.
3.  Arbitrzy umieszczają na platformie internetowej indywidualne oceny zasadności złożonego odwołania w odniesieniu do każdego wskazanego w odwołaniu zadania egzaminacyjnego. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych wskazanych w odwołaniu oraz sporządza uzasadnienie, uwzględniając indywidualne oceny arbitrów.
4.  Arbitrzy wyznaczeni w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podpisują rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
5.  W przypadku zorganizowania posiedzenia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej posiedzenie odbywa się w siedzibie tej Komisji, chyba że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wskaże jako miejsce posiedzenia siedzibę okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uzgadnia z Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego termin posiedzenia.
6.  Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może wystąpić do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 17 albo art. 44zzzt ust. 17 ustawy, jeżeli w odwołaniu wskazano pięć lub więcej zadań egzaminacyjnych.
§  4.  Ustala się dwa stopnie złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego będące podstawą wysokości wynagrodzenia arbitra i egzaminatora za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania. Stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  W celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania, o których mowa w art. 9cb ust. 8 pkt 2 ustawy, arbiter lub egzaminator występuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz przedstawia rozliczenie kosztów przejazdu i zakwaterowania, dołączając do rozliczenia dokumenty, w szczególności rachunki, bilety lub faktury, potwierdzające poniesione wydatki. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, arbiter lub egzaminator składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku.
2.  Kwotę stanowiącą zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania poniesionych przez arbitra lub egzaminatora dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje na rachunek bankowy lub inny rachunek wskazany przez arbitra lub egzaminatora.
§  6. 
1.  Osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów, o której mowa w art. 9ca ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Do wniosku dołącza się:
1) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
a) posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki - w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy,
b) wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy;
2) informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej - w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy;
3) rekomendację, o której mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy;
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy;
5) oświadczenie kandydata, że:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną

- w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy;

6) oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;
7) oświadczenie kandydata, że jest zatrudniony odpowiednio w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej - w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy.
§  7. 
1.  Do wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stosuje się przepisy § 2 i § 3, z tym że Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zapoznaje się z umieszczonym na platformie odwołaniem, uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 44zzzt ust. 11 i 12 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2.  Stawka za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wynosi 75 zł.
3.  Do zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wyznaczonych do rozpatrzenia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stosuje się § 5.
4.  Osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9ca ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty wymienione w § 6 ust. 2, z tym że w przypadku dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b dołącza się poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§  8.  Do wniosków o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego oraz w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  9.  Do odwołań, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1710).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI ZA JEDNO ZADANIE EGZAMINACYJNE ROZPATRYWANE W RAMACH ODWOŁANIA

Lp.Stopień złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnegoZadania w arkuszach egzaminacyjnych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)Stawka za jedno zadanie egzaminacyjne
11. stopień - zadania, których rozwiązanie jest oceniane z uwzględnieniem wielu kryteriów, w szczególności ocena obejmuje uzasadnienie tezy lub stanowiska, poprawność rzeczową, kompozycję, zgodność wypowiedzi z poleceniem, poprawność językową, styl tekstujęzyk polski - poziom podstawowy - wypracowanie;125 zł
język polski - poziom rozszerzony - wypracowanie;
język obcy nowożytny - poziom rozszerzony - wypowiedź pisemna;
język obcy nowożytny - poziom dwujęzyczny - wypowiedź pisemna;
język mniejszości narodowej - poziom podstawowy - wypracowanie;
język mniejszości narodowej - poziom rozszerzony - wypracowanie;
język mniejszości etnicznej - poziom podstawowy - wypracowanie;
język mniejszości etnicznej - poziom rozszerzony - wypracowanie;
język mniejszości regionalnej - poziom podstawowy - wypracowanie;
język mniejszości regionalnej - poziom rozszerzony - wypracowanie;
filozofia - poziom podstawowy - wypracowanie;
filozofia - poziom rozszerzony - wypracowanie;
historia - poziom podstawowy - wypracowanie;
historia - poziom rozszerzony - wypracowanie;
historia muzyki - poziom podstawowy - wypracowanie;
historia muzyki - poziom rozszerzony - wypracowanie;
historia sztuki - poziom rozszerzony - wypracowanie;
język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony - wypracowanie;
wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy - wypracowanie;
wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony - wypracowanie
22. stopieńPozostałe zadania niewymienione w lp. 175 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ ARBITRÓW

Nazwisko …………..……………………………… Imię (imiona) …………………………..

Stopień lub tytuł w dziedzinie nauki lub sztuki ………………………………………………..

Nazwa przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny ………………………

.....................................................................................................................................................

albo

symbol/oznaczenie i nazwa kwalifikacji, w zakresie której kandydat ubiega się o wpis1)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu oraz e-mail …………………………………………………………………….

………………………………………………..

(data i podpis kandydata na arbitra)

1)

Należy wpisać:

1)

symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kandydat ubiega się o wpis, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), w brzmieniu

obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. – jeżeli kandydat ubiega się o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu zawodowego;

2)

oznaczenie i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kandydat ubiega się o wpis, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., lub w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. – jeżeli kandydat ubiega się o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).